design & development

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Worck: Worck, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder inschrijfnummer 09174113;

– Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Worck producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Worck een overeenkomst aangaat of met wie Worck in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Worck en cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

– Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, concepten en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Worck, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

– Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Worck voor of ten behoeve van een cliënt verricht.

 

 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de cliënt en de Worck gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen cliënt en ontwerpen.

1.2. De door Worck gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Worck is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de cliënt bevestigd. Wanneer de cliënt dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Worck begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Worck pas nadat deze schriftelijk door Worck zijn bevestigd.

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Worck spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de cliënt bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel ontwerpbureau kan en mag worden verwacht.

2.2 De cliënt doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Worck mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de cliënt begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door Worck opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Worck:

 1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de cliënt voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
 2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
 3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de inbreuk van dergelijke rechten;
 4. het adviseren ten aanzien van strategie, het al dan niet voeren van procedures.

De in dit lid genoemde werkzaamheden kunnen in overleg en tegen aanvullende betaling door Worck worden uitgevoerd.

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de cliënt en Worck zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen tussen de cliënt en Worck.

 1. HONORARIUM

4.1 Worck heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancyfee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of tussen partijen overeen te komen vergoeding.

4.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Worck, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Indien Worck met de cliënt een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Worck niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

4.5 Voorts is Worck gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

4.6 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Worck voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

4.7 Wanneer Worck door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Worck gehanteerde honorarium-tarieven. Worck zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4.8 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Worck kunnen worden toegerekend, dan is de client verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.

 1. BETALING

5.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek,verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.2 Alle aan de client geleverde zaken blijven eigendom van Worck totdat alle bedragen die de client aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Worck zijn voldaan.

5.3 Wanneer de client in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de client wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

5.4 Worck draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de client, mag Worck overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

5.5 Worck mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de client na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Worck door mededeling of gedraging van de client begrijpt dat betaling achterwege zal blijven.

 1. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Worck.

6.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de client worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze

6.3 Worck heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de client niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Worck het resultaat zonder vermelding van de naam van Worck openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Worck tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, werktekeningen, illustraties, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Worck, ongeacht of deze aan de client of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de client noch Worck jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, tenzij anders overeengekomen.

 1. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT

7.1 Wanneer de client volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Worck, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

7.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik ervan zal worden geregeld.

7.3 Client heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Worck kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

7.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Worck recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

7.5 Het is de client niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de client verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 1. vanaf het moment dat de client zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. ingeval van faillissement van de client, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden aan de client zijn overgedragen.

7.6 Worck heeft met inachtneming van de belangen van de client, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d.

 1. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Wanneer de client de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Worck, of wanneer Worck de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de client, dan is de client, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de client op grond waarop Worck redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Worck op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de client bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 Zowel Worck als de client hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

 1. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 

9.1 Worck garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de client de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de client Worck of door Worck bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Worck jegens client voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De client vrijwaart Worck voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de client verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1 Worck is jegens cliënt slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst – die nimmer een resultaatsverplichting inhoudt – voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mocht worden vertrouwd. Worck is evenwel niet aansprakelijk voor:

 

– bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door cliënt ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met cliënt verbonden organisatie.

– bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens (daaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van gegevens door cliënt aan Worck) of informatie door of namens cliënt aan Worck.

– schade en/of enig nadeel welke voor cliënt ontstaat doordat hetzij cliënt hetzij Worck de overeenkomst ontbindt of de last tot het vervullen van de overeenkomst opzegt.

– bij cliënt of derden ontstane schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte of gevolgschade.

 

10.2 Worck heeft te allen tijde het recht door cliënt geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken, terwijl cliënt de plicht heeft geleden schade zoveel mogelijk te beperken, op straffe waarvan cliënt geen enkel recht tot schadevergoeding kan doen gelden. De totale aansprakelijkheid van Worck wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Worck aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;

– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.4 Buiten het in artikel 10.1 genoemde geval rust op Worck geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.5 Worck is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

10.6 Worck is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het misbruik door derden van gegevens welke zich onder Worck bevinden.

10.7 De aansprakelijkheid van Worck wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Worck onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Worck ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Worck in staat is adequaat te reageren.

10.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Worck meldt. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Worck rust op cliënt, welke door deze wordt aanvaard.

10.9 De cliënt vrijwaart Worck voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. OVERMACHT

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Worck geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Worck niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 Worck heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Worck zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover Worck ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Worck gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. GEHEIMHOUDING

12.1 Wanneer de cliënt eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Worck wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Worck, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

12.2 Het is de cliënt niet toegestaan enig recht uit een met Worck Worck gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Worck.

12.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Worck of de cliënt schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

 1. GESCHILLEN

13.1 Op de overeenkomst tussen Worck en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Worck is gevestigd, dit ter keuze van Worck, kennis van geschillen tussen Worck en de cliënt.

 

 1. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN**

 

– Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

 

 

 

× App ons?